Terminologiaa

Tämä osuus sisältää koneturvallisuuteen liittyvien ja verkkojulkaisussa käytettyjen tärkeimpien termien ja käsitteiden määritelmiä. Terminologia päivittyy julkaisun sisällön laajetessa. Esitettävillä termeillä voi olla muissa yhteyksissä (kuin koneturvallisuus ja konedirektiivi) myös muita merkityksiä.

SFS:n sivuilla on lisätietoa standardisoinnissa käytetyistä termeistä ja lyhenteistä: https://www.sfs.fi/standardien_laadinta/mita_standardisointi_on/lyhenteet.

A

A-tyypin standardi (turvallisuuden perusstandardi)
type A standard (basic safety standard)

standardi, jossa esitetään perusteet, suunnitteluperiaatteet ja yleiset näkökohdat, joita voidaan soveltaa kaikkiin koneisiin

B

B-tyypin standardi (turvallisuuden ryhmästandardi)
type B standard (generic safety standard)

standardi, jossa käsitellään yhtä turvallisuusnäkökohtaa tai yhtä sellaista suojausteknistä laitetta, jota voidaan käyttää useissa erilaisissa koneissa:

C

C-tyypin standardi (konekohtainen turvallisuusstandardi)
type C standard (machine safety standard)

standardi, jossa käsitellään tietyn koneen tai koneryhmän yksityiskohtaisia turvallisuusvaatimuksia

HUOM. käsite ”koneryhmä” tarkoittaa koneita, joilla on samanlainen tarkoitettu käyttö ja joiden vaarat, vaaratilanteet ja vaaralliset tapahtumat ovat samanlaisia.

D

DAV
Definitive text made available

päivämäärä, jolloin CEN/CENELEC julkaisee äänestyksessä hyväksytyksi tulleen standardin; EN-standardin julkaisupäivämäärä

DOP
Day of Publication

päivämäärä, johon mennessä CEN/CENELECin julkaisema standardi on vahvistetteva kansalliseksi standardiksi; normaalisti tämä on DAV+ 6 kk

DOW
Date of withdrawal

päivämäärä, johon mennessä CEN/CENELECin jäsenjärjestön on kumottava julkaistun EN-standardin kanssa ristiritaiset tai samaa aihetta käsittelevät kansalliset standardit (esim. EN-standardin edellisen painoksen voimaansaattavan kansallisen standardin)

Normaalisti DOW on DAV+ 6 kk, mutta aikaa voidaan pidentää aina DAV + 3 vuotta asti.

E

EUVL
OJEU

Euroopan unionin virallinen lehti

K

kohtuudella ennakoitavissa oleva väärinkäyttö
reasonably foreseeable misuse

koneen käyttö tavalla, jota suunnittelija ei ole tarkoittanut mutta joka saattaa aiheutua helposti ennakoitavissa olevasta inhimillisestä käyttäytymisestä [EN ISO 12100]

koneiden käyttöä tavalla, jota ei ole tarkoitettu käyttöohjeissa mutta joka voi olla seurausta helposti ennakoitavissa olevasta ihmisen käyttäytymisestä [2006/42/EY]

konsensus
consensus

yhteisymmärrys, jolle on ominaista, ettei mikään tärkeä eturyhmä ole oleellisissa asioissa pysyvästi eri mieltä, ja jossa pyritään ottamaan huomioon kaikkien osapuolten näkökannat ja sovittelemaan mahdolliset ristiriitaiset mielipiteet

konsensuksen ei tarvitse merkitä yksimielisyyttä.

käyttöönotto, ottaa käyttöön
putting into service

konedirektiivin soveltamisalaan kuuluvan koneen käyttötarkoituksen mukainen ensimmäinen käyttö yhteisössä

L

liite Z
Annex Z

mandaatin (tai mandaattien) nojalla laaditussa eurooppalaisessa koneturvallisuusstandardissa oleva opastava liite (tai liitteet), jossa on tietoa kyseisen standardin velvoittavien kohtien suhteesta asianomaisen EU:n direktiiviin sellaisiin olennaisiin terveys- ja turvallisuusvaatimuksiin, joiden suhteen standardin velvoittavien kohtien mukaisuuden on tarkoitus taata vaatimustenmukaisuusolettama sen jälkeen kun kyseinen standardi on saavuttanut yhdenmukaistetun standardin aseman

HUOM 1: liite on nimetty ”Liite ZA”, Liite ZB” jne. riippuen standardissa olevien Z-liitteeiden lukumäärästä.

HUOM 2: standardissa oleva liite Z ei vielä sellaisenaan takaa sitä, että kyseinen standardi olisi yhdenmukaistettu standardi eikä pelkkä liite takaa vaatimustemukaisuusolettamaa.

M

markkinoille saattaminen, saattaa markkinoille
placing on the market

koneen tai osittain valmiin koneen ensimmäinen asettaminen saataville yhteisössä jakelua tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai ilmaiseksi

O

olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset
essential health and safety requirements

direktiivin 2006/42/EY liitteessä I esitettävät yleisesti sovellettavat vaatimukset, joista koneen valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on ennen koneen markkinoille saattamista ja/tai käyttöönottoa määritettävä ne koneeseen sovellettavat turvallisuutta ja terveyttä koskevat vaatimukset, joiden suhteen tämän on toteutettava toimenpiteitä

koneeseen sovellettavat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset voidaan täyttää yhdenmukaistettuja standardeja noudattamalla

T

tekniikan taso
state of the art

tiettynä ajankohtana vallitseva tuotteita, menetelmiä ja palveluja koskeva teknisen osaamisen kehitysvaihe, joka perustuu asianomaisiin tieteen, tekniikan ja kokemuksen vakiintuneisiin tuloksiin

tekninen tiedosto (koneen~)
technical file for machinery

osana koneen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä laadittava direktiivin 2006/42/EY liitteen VII A tarkoittama aineisto, jonka on osoitettava, että kone on kyseisen direktiivin vaatimusten mukainen

U

UAP
Unique Accptance Procedure

CENin yksivaiheinen lausunto- ja äänestysmenettely (käytännössö lopullinen äänestys), jota tavallisesti käytetään ISO-standardien hyväksymissessä (sellaisenaan) EN-standardeiksi; voidaan myös käyttää EN-standardin muutoksista äänestettäessä, jolloin kommenttien esittäminen on myös mahdollista

V

vaatimustenmukaisuusolettamus
presumption of conformity

jos kone on valmistettu sellaisen yhdenmukaistetun standardin mukaisesti, jonka viite tai viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, sen oletetaan täyttävän kyseisen yhdenmukaistetun standardin kattamat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset

valmistaja (koneen~)
manufacturer

luonnollinen tai oikeushenkilö, joka suunnittelee ja/tai valmistaa konedirektiivin soveltamisalaan kuuluvan koneen tai osittain valmiin koneen ja on vastuussa siitä, että kyseinen kone tai osittain valmis kone on konedirektiivin säännösten mukainen, jotta se voidaan saattaa markkinoille valmistajan omalla nimellä tai tuotemerkillä tai ottaa valmistajan omaan käyttöön; edellä määritellyn valmistajan puuttuessa valmistajaksi katsotaan luonnollinen tai oikeushenkilö, joka saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön konedirektiivin soveltamisalaan kuuluvan koneen tai osittain valmiin koneen

valtuutettu edustaja
authorised representative

yhteisön alueelle sijoittautunut luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on saanut valmistajalta kirjallisen valtuutuksen suorittaa tämän puolesta kaikki konedirektiiviin liittyvät velvoitteet ja muodollisuudet tai osan niistä

Y

yhdenmukaistettu standardi
harmonised standard

tekninen eritelmä, jonka standardisointijärjestö eli CEN (eurooppalainen standardisoimisjärjestö), CENELEC (eurooppalainen sähköalan standardisoimisjärjestö) tai ETSI (eurooppalainen telealan standardisointijärjestö) on vahvistanut ja joka on hyväksytty komission antamalla valtuutuksella teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 98/34/EY säädetyn menettelyn mukaisesti ja joka ei ole pakottava

Ks. myös vaatimustenmukaisuusolettama.

HUOM: Euroopan komissio ylläpitää ja julkaisee konedirektiiviin liittyvien yhdenmukaistettujen standardien luetteloa Euroopan unionin virallisessa lehdessä

Palaa pääsivulle
Seuraavaksi: Uusi EUn koneasetus