EUn komissio julkaisi kesäkuussa 2023 koneasetuksen (1230/2023). Asetus tuli voimaan 19.7.2023, mutta sitä sovelletaan 20.1.2027 alkaen ja silloin se korvaa konedirektiivin 2006/42/EY. Koska kyseessä on EU-asetus, sitä ei tarvitse saattaa erikseen voimaan jäsenvaltioissa vaan sitä sovelletaan suoraan sellaisenaan.

Monilta osin koneasetus on samankaltainen kuin konedirektiivi. Turvallisuusvaatimusten osalta tärkeimmät ja vaikutuksiltaan suurimmat uudistukset liittyvät digitalisaatioon ja koneiden ohjausjärjestelmiin. Tässä tekstissä ei tarkastella kaikkia asetuksessa olevia uudistuksia vaan keskitytään lähinnä standardeihin vaikuttaviin muutoksiin.

Koneasetusta on yhdenmukaistettu muihin uuden lähestymistavan direktiivien kanssa. Tämä vaikuttaa lähinnä markkinavalvonnan toimintaan. Koneasetuksessa määritellään käsite ”merkittävä muutos”, joka voi vaikuttaa käytössä olevien koneiden modernisointeihin. Asetus antaa mahdollisuuden toimittaa käyttöä koskevat tiedot digitaalisessa muodossa tietyin edellytyksin. Koneasetuksessa annetaan komissiolle valtuudet laatia teknisiä eritelmiä, jos yhdenmukaistettua standardia ei ole tai standardointijärjestö ei sellaista halua/pysty laatimaan (ks. standardointipyynnöt).

Koneasetuksen liitteitä on uudelleenjärjestelty siten, että olennaiset terveys-ja turvallisuusvaatimukset on siirretty liitteeseen III. Liitteeseen III on tehty lukuisia muutoksia, mutta olennaisimpia ovat:

Uudet vaatimukset on siirrettävä yhdenmukaistettuihin standardeihin. Tämä työ on vasta alussa. Uudistaminen kestää kauan ja se tehdään vaiheittain. Komissio antoi vuoden 2023 elokuussa CENille standardointipyynnön. Se on tarkoitus julkaista vuoden 2024 lopussa (tätä kirjoitettaessa huhtikuussa 2024 pyynnön käsittely on vielä kesken).

CENin suunnitelma on päivittää A- ja B-tyypin koneturvallisuusstandardit ensimmäisessä vaiheessa. Sen jälkeen C-tyypin standardeja voidaan uudistaa viittaamalla uusiin tai päivitettyin A- ja B-tyypin standardeihin. Uusi B-tyypin standardi kyberturvallisuudesta on parhaillaan laadittavana CENELECin komitessa CENELEC/TC 44X.

Yhdenmukaistettujen standardien suuren lukumäärän vuoksi niitä pyritään saattamaan yhdenmukaistetuiksi koneasetuksen kanssa tekemällä niihin uusi liite Z. CEN on parhaillaan tekemässä aukkoanalyysiä, jolla pyritään kartoittamaan, mitkä standardit täyttävät nykyisellään koneasetuksen vaatimukset, mille standardeille vaadintaan uudistuksia ja minkä suuruisia ne ovat. On mahdollista, että koneasetukseen viittaavassa Z-liitteessä joudutaan sulkemaan osa uusista turvallisuusvaatimuksista soveltamisalan ulkopuolelle, jotta standardi voidaan säilyttää yhdenmukaistettuna siirtymäaikana. Puuttuvat turvallisuusratkaisut voidaan lisätä myöhemmin, kun tarvittavat B-tyypin standardit on julkaistu ja niihin voidaan viitata standardin uudistuksessa.

Komissio on ilmoittanut, että 31.3.2026 jälkeen julkaistavia standardien viitetietoja ei enää julkaista koneasetuksen osalta. Tämän päivämäärän jälkeen standardeissa voi olla vain koneasetukseen viittaava Z-liite (ks. kuva 1).

Selite

Liite ZA = yhdenmukaistus konedirektiiviin 2006/42/EY

Liite ZB = yhdenmukaistus koneasetukseen 2023/1230

Kuva 1 Konedirektiivin ja koneasetuksen Z-liitteet siirtymäaikana.

Palaa pääsivulle
Seuraavaksi: hyödyllisiä linkkejä