Riskin arviointi

SFS-EN ISO 12100:2010, Riskin arvioinnin tarkemmat periaatteet

Standardi SFS-EN ISO 12100:2010 sisältää termistön ja turvallistamisperiaatteiden lisäksi yksityiskohtaisemmat koneiden riskin arviointia koskevat periaatteet, joita on tarkoitettu käytettäväksi kohdassa 4 asetettujen riskin pienentämistavoitteiden saavuttamiseksi.

Standardi kuvaa erityisesti, mitä tietoja riskin arvioinin suorittamiseksi tulisi olla käytettävissä sekä erittelee riskin arvioinnin eri vaiheet sekä näiden vaiheiden aikana suoritettavat toimet. Standardin liite B sisältää koneiden tyypillisiin vaaroihin liittyviä taulukoita, joiden avulla riskin arvioinnin 1. vaihe (vaaran tunnistaminen) voidaan panna alkuun.

Standardin SFS-EN ISO 12100:2010 vaatimukset riskin arvioinnin eri vaiheissa sovellettavien menetelmien suhteen jäävät periaatetasolle. Riskin arvioinnin tekijä voi vapaasti päättää, millä menetelmillä arviointia tehdään.

SFS-ISO/TR 14121-2:2013, Riskin arvioinnin menetelmät ja esimerkit

Alkuperäisen riskin arvioinnin standardin EN 1050:1996 uudistamisen syynä oli erityisesti se, että siinä ei ollut juurikaan tietoa riskin arvioinnin käytännön menetelmistä. Riskin arvioinnin esimerkkejä ja menetelmiä sisältävästä työkohteesta tuli uudistuksessa standardin EN ISO 14121 osa 2, joka tosin on julkaistu ISO:n teknisenä raporttina eikä standardina. EN ISO 14121 osa 1 on sittemmin liitetty standardiin EN ISO 12100.

Konedirektiivi eikä myöskään SFS-EN ISO 12100 edellytä tietyn erityisen menetelmän käyttämistä, jonka vuoksi menetelmiä koskevan standardin laatiminen ei ole tarpeellista eikä myöskään mahdollista. Käytännön menetelmät voivat olla standardisoituja tai muualla kirjallisuudessa julkaistuja, eikä niitä siten ole tarvetta asettaa mihinkään ensisijaisuusjärjestykseen koneiden turvallisuussuunnittelun kannalta. Suunnittelija voi valita tapauskohtaisesti sopivimman menetelmän tai myös kehittää oman arviointi- ja dokumentointitavan raportin SFS-ISO/TR 14121-2:2013 ja standardin SFS-EN ISO 12100:2010 pohjalta.

Teknisessä raportissa SFS-ISO/TR 14121-2:2013 esitetään käytännön opastusta standardin SFS-EN ISO 12100:2010 mukaiseen koneiden riskin arviointiin sekä kuvataan useita eri menetelmiä ja työkaluja arviointiprosessin eri vaiheita ajatellen.

Raportissa esitetään myös käytännön opastusta standardin SFS-EN ISO 12100:2010 mukaisesta koneiden riskin pienentämisestä esittämällä lisäopastusta sopivien suojaustoimenpiteiden valitsemisesta turvallisuuden saavuttamiseksi.

SFS-ISO/TR 14121-2:2013 on tarkoitettu koneen suunnittelijoiden lisäksi myös niille, jotka ovat tekemisissä koneen asentamiseen tai muutoksiin liittyvien turvallisuusasioiden kanssa. Raportissa on myös esimerkkejä käytössä olevan koneen käytön aikaisesta riskin arvioinnista.

Palaa pääsivulle
Seuraavaksi: Terminologiaa