METSTA osallistujarekisteri

30.4.2024

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry
Y-tunnus: 2081600-7
Postiosoite: Eteläranta 10, 00130 HELSINKI

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Nimi: Päivi Brunou (paivi.brunou@metsta.fi; 040 660 1682)

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Rekisterissä olevia henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
– palvelun toteuttaminen
– asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
– asiakastapahtumien varmentaminen
– tiedottaminen ja markkinointi
– mielipide- ja markkinatutkimukset
– analysointi ja tilastointi
– asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
– muut vastaavat käyttötarkoitukset.
Henkilötietoja voidaan käsitellä myös muissa vastaavaa palvelutoimintaa tekevissä suomalaisissa yhteisöissä henkilötietolain mukaisesti.
Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan b (sopimuksen täytäntöönpano) ja f alakohtiin (rekisterinpitäjän oikeutettu etu). Oikeutettu etu muodostuu METSTAn tarpeesta käsitellä henkilötietoa standardisoinnin ja sen muodostaman kokonaisuuden (ks. henkilötietojen käsittely ja tarkoitus) hoitamiseen. Rekisteröidyt ovat METSTAn toimintaan jäseniksi tai kansallisten standardisointikomiteoiden jäseniksi ilmoittautuneita henkilöitä sekä erillisiin tilaisuuksiin ilmoittautuneita henkilöitä.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään kohdassa 3 määritettyjen tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tällaisia ovat etenkin:
– yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
– tehtävänimi ja rooli (vastuualue organisaatiossa)
– laskutustiedot
– palveluun liittymispäivä
– asiakkaan mahdollisesti antamat muut tiedot, kuten erityisruokavalio (arkaluonteinen tieto)
– mahdolliset luvat ja suostumukset,
– mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä
– mahdolliset muut henkilön suostumuksella kerätyt tiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään. Joissakin tapauksissa ilmoittajana voi olla myös muu kuin osallistuja itse, jolloin ilmoittaja vastaa siitä, että hänellä on oikeus luovuttaa henkilötieto METSTAlle.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
METSTA luovuttaa rekisterissä ylläpitämiänsä henkilötietoja vastaavaa palvelutoimintaa tekeville suomalaisille yhteisöille.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisesti tallennetut tiedot: Rekisterin tietoja säilytetään Microsoftin suojatussa ja vartioidussa palvelukeskuksessa. Microsoft vakuuttaa, että sen pilvipalvelut noudattavat yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia Office 365:n, OneDrive for Business ja Windows 10: n osalta. Rekisterin käyttäjillä on vain heidän työtehtäviensä kannalta tarpeelliset oikeudet käsitellä tietoja. Rekisterin käyttäjillä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

9. Tietojen säilytys
Rekisterin henkilötietojen tarpeellisuus arvioidaan säännöllisesti, erillisiin tapahtumiin liittyvien henkilötietojen osalta pääsääntöisesti mahdollisimman pian kunkin tilaisuuden jälkeen ko. tilaisuuden osalta. Tiedot poistetaan tällöin rekisteristä, ellei niiden säilyttämiselle ole edelleen tarve ja olemassa tietosuoja-asetuksen mukainen käsittelyperuste. Jos henkilötieto halutaan säilyttää eikä säilyttämiselle ole muuta asetuksen mukaista perustetta, tulee rekisteröidyltä pyytää suostumus.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä käsitellään. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista selosteen kohdassa 2 määritetyltä yhteyshenkilöltä. Rekisteröity voi pyytää kohdassa 2 määritetyltä yhteyshenkilöltä, että hänen henkilötietonsa korjataan tai täydennetään. Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukainen oikeus tehdä selosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.