Standardin yhdenmukaistamisen peruuttaminen

Jos yhdenmukaistetun standardin katsotaan myöhemmin olevan puutteellinen, voidaan standardin viitteen julkaisu EU:n virallisessa lehdessä kokonaan peruuttaa tai julkaista standardia koskeva varoitus, jolla rajoitetaan standardin tarjoamaa olettamusta vaatimustenmukaisuudesta. Esimerkkinä tällaisesta tilanteesta on se, että turvallisuusvaatimukset ovat puutteellisia/vajavaisia tai ne eivät enää vastaa vallitsevaa tekniikan tasoa (esim. jos standardia ei ole päivitetty pitkään aikaan).

Jos standardin viitetietojen julkaisu EUVL:ssä peruutetaan kokonaan, ei standardin sovelminen enää tarjoa vaatimustenmukaisuusolettamusta. Vaatimustenmukaisuusolettamus päättyy EUVL:ssä ilmoitettavana ajankohtana (yleensä tiedon julkaisupäivänä).

Kuva 1 Yhdenmukaistettua standardia vastaan tehdyn suojalausekkeen käsittely

Jos valmistaja on noudattanut tällaisia standardeja, joiden yhdenmukaistaminen myöhemmin peruutetaan osittain tai kokonaan, ja on viitannut niihin tuotteen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa, ei yhdenmukaistamisen peruuttamisella normaalisti ole suoraa vaikutusta jo markkinoille saatettuihin tuotteisiin. Jos yhdenmukaistetun standardin vaatimusten turvallisuuspuutteet ovat vakavia (ks. esimerkiksi konedirektiivin 2006/42/EY artikla 11), voi kansallinen viranomainen kuitenkin kohdistaa markkinavalvontatoimenpiteitä myös jo markkinoille saatettuihin tuotteisiin. Tuotteen markkinoille saattamisen hetkellä tiedossa ollut vaatimustenmukaisuusolettamus ei siten välttämättä enää myöhemmin takaa markkinoille pääsyä. Toisin sanoen jo markkinoille saatettuihin mutta vielä käyttöön ottamattomiin tuotteisiin voidaan mahdollisesti kohdistaa markinavalvonnan toimia.

Standardin yhdenmukaistamisen peruuttaminen vaikuttaa erityisesti peruuttamispäivämäärän jälkeen markkinoille saatettaviin tuotteisiin, jos vastaavien aikaisempien tuotteiden EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa tai liittämisvakuutuksessa on aikaisemmin viitattu kyseiseen standardiin ”yhdenmukaistettuna standardina”:

Yhdenmukaistettujen standardien noudattaminen ja niiden suomaan vaatimustenmukaisuusolettamukseen nojautuminen edellyttää kahden erillisen asia seuraamista:

  1. onko noudatettu EN-standardi vielä voimassa tai
  2. onko noudatettu EN-standardi vielä tai jo yhdenmukaistettu standardi.

Vaatimustenmukaisuusolettamuksen kannalta olennaista on 2-kohdan tarkistaminen, koska kumotut EN-standardit voivat edelleen säilyttää yhdenmukaistetun standardin aseman.

Palaa pääsivulle
Seuraavaksi: Yhdenmukaistetun standardin uudistaminen