28.02.2023

Uusi suomalainen SFS-standardi terästen jominykäyrien laskennalliseen määrittämiseen

METSTAn kansallisen standardisointiryhmän SR 900Teräkset ja aineenkoetus” piirissä on tehty ehdotus uuden suomalaisen SFS-standardin laadinnasta tukemaan standardin SFS-EN ISO 642Teräksen karkenevuuden määritys otsapinnan sammutuskokeen avulla (Jominykoe)” soveltamista.

Jominykokeen näytteenoton, monivaiheisen valmistelun ja suorituksen vuoksi on kehitetty muita tapoja teräksen karkenevuuden määrittämiseen. Ne perustuvat suurien jominykoemäärien tilastolliseen tarkasteluun ja mallinnukseen. Lähtökohtana on näytteen kemiallinen koostumus ja tuloksena laskettu jominykäyrä. On todettu, että lasketussa käyrässä suuri osa näytteenotossa ja kokeen suorituksessa mahdollisesti tapahtuneista virheistä eliminoituu ja hajonta pienentyy merkittävästi.

Standardissa SFS-EN ISO 642 viitataan mahdollisuuteen korvata fyysisen koekappaleen testaus hyväksytyn matemaattisen mallin avulla lasketulla jominykäyrällä. Terästehtailla on pitkään ollut käytössään omia laskentaohjelmistoja ja -malleja, joilla terästen karkenevuutta voidaan luotettavasti ennustaa. Useissa tuotestandardeissa, esimerkiksi SFS-EN ISO 683-3 (hiiletysteräkset), suositellaan laskemista ensisijaisesti karkenevuuden varmentamiseen. Ehdotetulla uudella suomalaisella SFS-standardilla pyritään tuomaan laajemmin käyttöön laskentamalli, jota voidaan hyödyntää karkenevuuden ennustamiseen.

Tämän uuden SFS-standardin laatimista varten METSTA perustaa työryhmän METSTA/TR 001 ”Jominykäyrän laskennallinen määrittäminen”, johon osallistuminen on maksutonta. Standardin laadinnasta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan mukaan työryhmään viimeistään 15.3.2023. Työ ehdotustekstin lausuntokierrokselle saattamiseksi käynnistetään kevään kuluessa. Ilmoittautumislomakkeen työryhmään TR 001 löydät Osallistu-sivumme kautta.

Aiheeseen liittyvänä lisätietona voidaan mainita, että kyseistä jominykoestandardia EN ISO 642 ollaan myös parhaillaan uusimassa suomalaisten vetämässä työryhmässä ISO/TC 17/SC 7/WG 2 ”Micrographic determination of the apparent grain size”. Samassa työryhmässä ollaan uusimassa myös standardia SFS-EN ISO 643:2020Teräksen raekoon määrittäminen”.

Lisätietoja aiheesta: Mika Vartiainen

RSS Feed

Lue myös