16.01.2018

Standardisarjan SFS-EN 806 kansallisen soveltamisen edistäminen

Euroopassa ei ole edelleenkään yhteisiä hyväksyntämenettelyitä juomaveden kanssa
kosketuksissa oleville tuotteille. Komissio on perunut mandaatin M136, jonka pohjalta
harmonisoituja tuotestandardeja olisi voitu tehdä juomavesijärjestelmien rakennustuotteille.
Vastikään komissio on tosin aktivoitunut uudelleen tässä asiassa ja ryhtynyt valmistelemaan
kolmea materiaalityyppikohtaista mandaattia, joiden luonnokset ovat olleet arvioitavina vuoden
2017 aikana.
EU:n juomavesidirektiivin uudistamisen tarvetta on myös selvitetty viime vuosina. Etenkin
artikla 10 on todettu liian väljäksi. Se koskee juomavesijärjestelmien materiaalien, tuotteiden ja
vesikemikaalien turvallisuuden varmistamista, joka nykyisen direktiivin mukaan tehdään
kansallisten säädösten mukaisesti. Uudistamisesta on tarkoitus päättää vuoden 2017 aikana.
Yhtenäisten hyväksyntämenettelyjen puuttuessa teollisuus on Keski-Euroopassa lähtenyt
edistämään EN-tuotestandardeja sekä testausmenetelmien käyttöä tuotesertifioinnin avulla.
Tuotestandardien osalta vaatimusten osoittamisessa viitataan laajasti vesijärjestelmien
suunnittelustandardisarjaan SFS-EN 806 Ohjeet kiinteistöjen käyttövesijärjestelmille ja veden
takaisinvirtauksen estämisen osalta suunnittelustandardiin SFS-EN 1717 Talousveden
suojaaminen likaantumiselta ja takaisinvirtauksesta johtuvan likaantumisen estävien
laitteiden vaatimukset. Lisäksi standardisarja SFS-EN 806 viittaa standardiin SFS-EN 1717.
Standardisarja SFS-EN 806 kattaa vesijärjestelmien suunnittelun kokonaisuudessaan aina
vesilaitteiston suunnittelusta käyttöön ja huoltoon saakka niin uudisrakentamisessa,
muutostöissä ja korjausrakentamisessa.
Standardisarjalla SFS-EN 806 on vaikutusta kahden ministeriön, ympäristöministeriön ja sosiaalija
terveysministeriön lainsäädäntötyöhön. Ympäristöministeriö antaa kiinteistöjen vesi- ja
viemärilaitteistoja koskevat rakentamismääräykset. Sosiaali- ja terveysministeriön
talousvesiasetuksissa esitetään minimivaatimukset talousveden terveydelliselle laadulle ja
asumisterveysasetuksessa mm. vesijohtoveden lämpötilaa koskevat vaatimukset.
Suomessa SFS-EN 806-standardisarjan soveltamista rajoittavat siinä olevat useat viittaukset
kansallisiin vaatimuksiin, joita ei ole Suomessa joko määritelty tai koottu yhteen mihinkään
esimerkiksi oppaaseen tai ohjeeseen. Tässä raportissa esitetään standardisarjan SFS-EN 806
kohdat, joissa edellytetään kansallista vaatimusta. Kyseisiin kohtiin on koottu kiinteistöjen
vesilaitteistoja koskevan asetusluonnoksen (19.9.2017) määräykset sekä ao. kohtiin liittyvät
nykyisen D1:n ohjeet, muut olemassa olevat ohjeistukset sekä mahdolliset selvitys- ja
muutostarpeet. Tätä raporttia kirjoitettaessa oli siis käytettävissä ainoastaan
ympäristöministeriön antama kiinteistöjen vesilaitteistoja koskeva asetusluonnos (19.9.2017).
Vuoden 2018 aikana valmistuvat vesilaitteiston putkia, liittimiä, vesikalusteita ja venttiileitä
koskevat asetukset tuotteiden olennaisista teknisistä vaatimuksista sekä niiden pohjalta
päivitettävät tyyppihyväksyntäasetukset. Nykyisen D1:n ohjeet tullaan julkaisemaan
päivitettyinä Talotekniikkateollisuus ry:n verkkosivuilla.
Standardisarja EN 806 on ollut revisioitavana jo vuodesta 2015 alkaen, mutta luonnosversioita
ei ollut käytettävissä tämän raportin kirjoittamisen aikaan loppuvuodesta 2017. On myös
esitetty, että standardisarja EN 806 voisi olla pohjana valmisteltaviin mandaatteihin liittyvissä
teknisissä raporteissa. Mandaattivalmistelun ja EN 806:n revisioinnin aikataulujen
yhteensopivuus ei ole selvillä tämän raportin viimeistelyvaiheessa.
 
Lataa työraportti tästä: Standardisarjan SFS-EN 806 kansallisen soveltamisen edistäminen
Lisätietoja: Tuire Tommila
RSS Feed

Lue myös