25.04.2023

Koneturvallisuusstandardeihin liittyvän standardointipyynnön valmistelu käynnissä

Koneasetuksen tilanne

Uuden EU:n koneasetuksen käsittely etenee EU:n toimielimissä, mutta vaatii vielä muodollisen hyväksynnän. Koneasetuksen julkaisu on odotettavissa kesällä 2023 ja se tulee voimaan 20 päivän päästä julkaisusta. Nykyinen konedirektiivi 2006/42/EY kumotaan ja korvataan uudella koneasetuksella 42 kuukauden päästä voimaantulosta.

Viimeisimmän version koneasetuksen tekstistä voi ladata tästä osoitteesta: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil%3AST_5617_2023_INIT

Tekstin tekninen sisältö ei enää voi muuttua, mutta toimitukselliset muutokset ovat yhä mahdollisia.

Viitetiedot EU:n virallisessa lehdessä

Komission tarkoituksena on siirtää EU:n virallisessa lehdessä oleva kaikkien konedirektiivin 2006/42/EY kanssa yhdenmukaistettujen koneturvallisuusstandardien viitetietoluettelo koskemaan myös uutta koneasetusta. Ensimmäisenä vaiheena ennen uuden koneasetuksen voimaantuloa julkaistaan konsolidoitu luettelo kaikista direktiivin 2006/42/EY suhteen yhdenmukaistetuista standardeista. Tämä konsolidoitu luettelo on tarkoitus siirtää sitten uuden koneasetuksen alaiseksi. Tämä lienee helpoin tapa hoitaa siirtymäkausi, koska yhdenmukaistettujen standardien uusintatyö kestää vuosia.

Standardointipyyntö

Komissio ”tilaa” CENiltä ja CENELECiltä yhdenmukaistettuja standardeja standardointipyyntöjen avulla. Komissio laatii standardointipyyntöehdotuksen, jota CEN ja CENELEC sekä muut sidosryhmät (mm. teollisuus) voivat kommentoida ns. SRAHG-prosessin aikana. Standardointipyyntö on sinänsä tärkeä, koska vain siinä pyydettävät standardit voivat saada yhdenmukaistetun standardin aseman.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan tulevaan koneturvallisuusstandardien SRAHG-työhön, ota yhteyttä METSTAn asiantuntijoihin.

Mitkä muutokset voivat vaikuttaa standardeihin

Uusi koneasetus poikkeaa nykyisestä konedirektiivistä lukuisissa kohdissa, mutta lähellekään kaikilla muutoksilla ei ole vaikutusta standardeihin. Olennaisimpia standardien sisältöön vaikuttavista muutoksista liitteessä III ovat:

Yllä luetellut ovat vain joitain valikoituja esimerkkejä standardeihin vaikuttavista muutoksista eikä luettelo ole miltään osin täydellinen.

Uudessa koneasetuksessa määritellään myös ”merkittävä muutos”, mutta tällä sinänsä erittäin tärkeällä lisäyksellä ei välttämättä ole vaikutuksia standardeihin.

Standardointityö käynnistyy

Kun koneasetus on julkaistu ja komissio on antanut sitä koskevan standardointipyynnön, CENin ja CENELECin tekniset komiteat voivat alkaa laatia uudistuksia omiin standardeihinsa. Valmistelevaa työtä on joiltain osin tehty ja teknisiä komiteoita on pyydetty arvioimaan muutosten vaikutusta.

Muutosten laadintatyö kestää useita vuosia, kun otetaan huomioon komiteatyö ja työkohteita koskevat lausunto- ja äänestysvaiheet. Tekniset komiteat joutunevat myös priorisoimaan työtä ja keskittymään tärkeimpiin standardeihin ensimmäisenä.

A- ja B-tyypin standardien uudistaminen käynnistetään komiteassa ISO/TC 199.

RSS Feed

Lue myös