28.11.2018

EU:n komissiolta poikkeuksellinen tiedonanto koskien yhdenmukaistettuja standardeja ja niihin liittyviä prosesseja

Osana sisämarkkinoiden tiedonantoa ”Sisämarkkinat – Euroopan valttikortti muuttuvassa maailmassa” EU:n komissio julkaisi 22.11.2018 myös erillisen tiedonannon, joka käsittelee yhdenmukaistettuja (harmonisoituja) standardeja. Poikkeuksellisen tiedonannosta tekee se, että se julkaistiin ilman aikaisempia ennakkosuunnitelmia – sen tarkoitus lienee ’puhaltaa peli poikki’ ja ilmaista komission poliittinen kanta jo vuosia jatkuneeseen ja yhä kiihtyvään keskusteluun niistä laillisuusperiaatteista, jotka kaikkien osapuolien on hyväksyttävä, on kyse sitten komission standardisointipyyntöjen sisällön laadinnasta tai yhdenmukaistettujen standardien suhteesta EU:n lainsäädäntöön.
Viime vuosina harmonisoidut standardit ja niihin liittyvät komission standardisointipyynnöt ovat olleet esillä useissa EU:n tuomioistuimeen päätyneissä tiedonannonkin listaamissa tapauksissa ja annetut tuomiot ovat muovanneet oikeuskäytäntöä. Annetuista tuomioista tulee osa pakottavaa lainsäädäntöä tai ne muutoin määrittävät miten voimassa olevaa lainsäädäntöä, tässä tapauksessa erityisesti standardisointiasetusta (EU) No 1025/2012, on noudatettava tai tulkittava. Tämän lisäksi harmonisoidut standardit sekä niiden sisällön riittävyys ja laatu on ollut usein esillä komission kieltäydyttyä entistä useammissa tapauksissa julkaisemasta harmonisoitujen standardien viitetietoja EU:n virallisessa lehdessä. Viitteiden julkaisemattomuus on alkanut lisääntyä sen jälkeen, kun standardisointiasetuksen artikla 10(6) tuli voimaan vuoden 2013 alussa.
Tiedonanto vahvistaa komission kannan siitä, että ’James Elliott’ tuomion oikeuskäytäntö koskee kaikkia yhdenmukaistettuja standardeja ja niiden prosesseja – standardisointipyynnöistä aina viitteiden julkaisemiseen virallisessa lehdessä. Tiedonannon mukaan 
  • standardien viitteiden julkaisu virallisessa lehdessä tehdään jo 1.12.2018 alkaen käyttäen komission päätöksiä, ts. kollegion päätöksiä, jotka julkaistaan virallisen lehden L-sarjassa (lainsäädäntö) eikä viitteiden julkaisua siten tehdä enää jatkossa käyttäen komission tiedonantoja (virallisen lehden C-sarja)
  • yhdenmukaistetut standardit ovat osa EU lainsäädäntöä, jonka vuoksi komission on kiinnitettävä erityistä huomiota standardien sisältöön rajoittumatta pelkästään teknisiin asioihin
  • komission standardisointipyyntöjen on selkeästi määriteltävä, mitä yhdenmukaistettuja standardeja standardisoimisjärjestöjä pyydetään laatimaan ja mihin mennessä. 
’James Elliott’ tuomion oikeuskäytäntöä koskien mm. CEN/CENELEC on julkaissut oman julkisen kantansa ja tulkintansa, joka on pääosin päinvastainen nyt julkaistun komission tiedonannon kanssa (’CEN and CENELEC position on the consequences of the judgment of the European Court of Justice on James Elliott Construction Limited v Irish Asphalt Limited, 16.5.2017, https://www.cencenelec.eu/news/policy_opinions/PolicyOpinions/PositionPaper_Consequences_Judgment_Elliott%20case.pdf).
Tiedonanto myös listaa komission viimeaikaisia toimenpiteitä standardisointiasetuksen ympäriltä. Yksi niistä on keväällä 2018 CEN/CENELECin hallinnasta kokonaan komission kontrolliin siirtyneet ’HAS-konsultit’ (aik. New Approach Consultans nyt Harmonised standards consultants), jotka tiedonannon mukaan tulevat olemaan tärkeässä roolissa yhdenmukaistettuihin standardeihin liittyviä haasteiden ratkaisemisessa. CEN/CENELEC hallinnoi ja ohjeisti, jo aikaisemminkin 100 % komission rahoittamia, konsultteja aina 1990 alusta lähtien. Viitteiden julkaisemisongelma alkoi tuona aikana johtuen pitkälti näkemyseroista komission ja CEN/CENELECin välillä miten yhdenmukaisissa standardeissa tulee tulkita EU-lainsäädännön vaatimuksia. 
Tiedonannon mukaan komissio tulee julkaisemaan jo lähikuukausina lisää opastusta koskien tarkistettuja uusia prosesseja ja niihin liittyviä yksityiskohtia sekä tarkentamaan eri osapuolien roolia ja velvollisuuksia prosessin eri vaiheissa. Tiedonanto korostaa komission ja standardisointijärjestöjen työnjakoa EU lainsäädännön mukaisesti, jossa komissio vastaa standardisointipyynnöistä ja päätöksestä standardin viittaamisesta OJ:ssä ja vastaavasti standardisointijärjestöjen tehtävänä on standardien laadinta ja niiden laadusta vastaaminen. 
Aihetta koskevat linkit
Lisätietoja: Hanna Järvenpää
RSS Feed

Lue myös