Mikroanalyysimenetelmät -standardisointiryhmän toimialueeseen kuuluvat mikroanalyysilaitteiden (EPMA, SEM, AEM ja EDX) spesifikaatioihin ja käyttöön, näytteen valmistukseen, datan käsittelyyn, kvalitatiiviseen ja kvantitatiiviseen analyysiin sekä tulosten esittämiseen liittyvät standardit.

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Aiheeseen liittyvää