12.09.2022

Hissi palomiesten avuksi tilanteen tarkastamiseen

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella työskentelevä Markku Ahola oli havainnut, että palomiehet voisivat monesti käyttää hissejä tarkastaessaan korkeiden rakennusten palohälytysten syitä silloin, kun selkeästi on tiedossa, että todellista vaaraa ei ole. Hissien käyttäminen palohälytyksen aikana on kuitenkin kiellettyä turvallisuussyistä. Portaiden käyttäminen on hidasta ja raskasta palomiesten täysvarustuksessa. Hissiä voitaisiin käyttää myös kaluston siirtämiseen. Palomiehille on olemassa standardisoitu erikoishissi (SFS-EN 81-72), mutta se ei ole vielä kovin yleinen ja Suomessa asennettu monesti vain korkeimpiin rakennuksiin. Nykyiset rakennusmääräykset edellyttävät palomieshissin asentamista, jos rakennuksen kerroskorkeus ylittää 38 m.

Ahola oli yhdessä hissiturvallisuuden asiantuntijan Jukka Vinnarin (Kiwa Oy) kanssa ideoinut, että palomiehet voisivat ottaa hissin avukseen tietyillä reunaehdoilla silloin, kun hissin käyttäminen on varmistetusti turvallista. Ahola ja Vinnari päättivät ehdottaa uuden SFS-standardin laadintaa ns. operaatiohissistä, joka olisi tavanomainen hissi muutoin, mutta jonka palomiehet voisivat tilanteen salliessa varata etuoikeutetusti käyttöönsä.

Operaatiohissitoiminto soveltuu sekä uudisrakentamisessa että vanhojen hissien peruskorjauksen yhteydessä asennettavaksi etenkin sellaisiin korkeisiin rakennuksiin, joiden kerroslukumäärä tai korkeus ei vielä rakennusmääräysten mukaan vaadi palomieshissiä.

METSTA vastaa Suomessa hissialan standardisoinnista. Hissistandardisoinnista vastaava ryhmä SR 90 hyväksyi standardiehdotuksen ja laadintatyötä varten perustettiin erillinen työryhmä. Työ aloitettiin elokuussa 2021 ja nyt syyskuussa 2022 valmis standardi julkaistaan tunnuksella SFS 7511:2022 ”Hissin etuoikeutettu käyttö pelastustoiminnan tukemiseen”.

Standardin valmistumisen kunniaksi Ahola kutsui työryhmän vierailulle Kallion pelastusasemalle. Ryhmä sai tutustua palomiesten vaativaan työhön ja käytettävissä olevaan varsin moderniin kalustoon. Toivottavasti operaatiohissit voivat tulevaisuudessa olla yksi lisätyökalu palomiesten työssä!

Kuva: Vierailulla Kallion paloasemalla. Kuvassa standardisointityöryhmän jäseniä vasemmalta oikealle: Markku Ahola (Helsingin kaupungin pelastuslaitos), J-P Rapinoja (METSTA, sihteeri), Jukka Vinnari (Kiwa Oy), Ari Ketonen (Kone Oyj, puheenjohtaja), Jarkko Vähä-Touru (Kone Hissit Oy) ja Veli Järvinen (Schindler Oy).
RSS Feed

Lue myös