Kansallisen standardisointiryhmän toimialueena on vesijärjestelmien sekä saniteettivarusteiden eurooppalaiseen standardisointiin osallistuminen. Vesijärjestelmien standardisointi kattaa asennus- ja suoritustasovaatimukset sekä järjestelmien osakokonaisuuksille asetettavat rakenteelliset vaatimukset, mukaan lukien materiaalit ja vesikemikaalit. Saniteettivarusteiden standardisointi kattaa suoritusvaatimusten ja testimenetelmien, liitosdimensioiden sekä tuotestandardien laatimisen.

Standardit tukevat vesijärjestelmien suunnittelua, laskentaa, toteutusta, käyttöönottoa ja kunnossapitoa aina vesilaitoksesta hanaan saakka. Vesijärjestelmien standardisointiin vaikuttaa EU-lainsäädännöstä juomavesidirektiivi, joka asettaa vaatimuksia muun muassa vedenlaadulle ja vesijärjestelmissä käytettäville materiaaleille. Direktiivissä säädetään menettelytavasta, jolla asetetaan veden kanssa kosketuksissa oleville rakennusmateriaaleille EU:ssa yhteiset terveysperusteiset vähimmäisvaatimukset. Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA) on annettu tehtäväksi koota ja arvioida säännöllisesti terveysperusteista listaa rakennustuotteiden valmistuksessa sallituista aineista ja materiaaleista.

Linkki kansallisen standardisointiryhmän jäsensivuille: SR 164 Vesijärjestelmät

Tekniset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat: