3. Julkaisutapa ja voimaantulo

Uusien painosten julkaisutapa

Edellä kohdassa 2 kuvatuissa Type 1- ja Type 2-tapauksissa kyseessä on nimenomaan standardien muutoksista (Amendment; A1, A2 jne.) ja yksivaiheisen äänestys- ja lausuntokierroksen (UAP) aikana CEN julkaiseen muutosehdotuksen pelkästä muutettavasta osuudesta. Muutoksen (A1, A2 jne.) tultua hyväksytyksi CEN ei kuitenkaan julkaise pelkkää usein vain muutaman sivun laajuista muutosta, vaan standardista julkaistaa kokonaan uusi ns. konsolidoitu painos, joka sisältää koko standardin kaikkine muutoksineen.

Vastaavalla tavalla kansallisesti SFS-standardiksi voimaansaatetaan ja julkaistaan kyseisen EN-standardin konsolidoitu painos (eikä pelkkää muutosta A1, A2 jne.) kokonaisuudessa, joka sisältää muutetun standardin koko tekstin.

Kun EN-standardin uuden painoksen syynä on standardiin tehty muutos (A1, A2 jne.), näkyy tämä myös CENin laatimien puhtaasti eurooppalaisten standardien tunnuksesta, jossa on näkyvissä sekä vanhan painoksen tunnus että muutoksen tunnus:

ESIMERKKI 1: Standardin EN 1037:1995 uusi painos on julkaistu tunnuksella EN 1037:1995+A1:2008 (eikä tunnuksella EN 1037:2008, koska standardia ei ole uudistettu kokonaisuudessaan). Standardin EN 1037 uuteen painokseen viitattessa on siten käytettävä tunnusta "EN 1037:1995+A1:2008".

Poikkeuksena tähän standardin tunnuksen muodostamistapaan ovat kuitenkin kaikki EN ISO-standardit, joille CEN on julkaisut vain Type 1 -muutoksen ja jossa standardin teknistä (velvoittavaa) sisältöä ei ole millään tavalla muutettu. Tällaisissa tapauksissa CEN julkaiseen uuden eurooppalaisen painoksen ilman standardin tunnuksessa olevia viitteitä tehtyihin ja vain standardin eurooppalaista (opastavaa) osuutta koskeviin muutoksiin:

ESIMERKKI 2: Standardin EN ISO 14159:2004 uusi painos on julkaistu tunnuksella EN ISO 14159:2008, ja myös uusi painos voimaansaattaa alkuperäisen ja muuttamattoman kansainvälisen standardin ISO 14159:2002 sellaisenaan – uusi eurooppalainen painos kuitenkin sisältää uuden eurooppalaisen liitteen ZB, jossa kuvataan standardin suhde uuteen konedirektiiviin 2006/42/EY, jota ilman ei standardista voisi tulla uuteen direktiivin liittyvään yhdenmukaistettua standardia.

Vanhan painoksen tunnus

Uuden painoksen tunnus

Kommentteja

EN 12345:1996  EN 12345:1996 + A1:2008  Kyseessä on Type 1- tai Type 2 -muutoksen läpikäynyt standardi, joka voi sisältää teknisiä muutoksia tai jonka tekninen sisältö voi olla täysin identtinen vanhan painoksen kanssa; standardin konsolidoitu painos, jonka tunnuksessa näkyy myös muutoksen tunnus
 EN ISO 12345:1996 EN ISO 12345:2008 Kyseessä on CENin ja ISOn yhdessä uudistama standardi (Type 3) tai pelkästään CENin tekemän Type 1 -muutoksen läpikäynyt standardi, jossa on muutettu vain eurooppalaista osuutta (EN-esipuhetta ja liitettä Z); eurooppalaisesta standardista julkaistaan uusi painos (ei ole konsoliduitu painos)

Taulukko 3.1 — Kuvitteellinen esimerkki standardin tunnuksen muuttumisesta

Uusien painosten voimaantulo ja siirtymäkaudet

Kaikki CENin julkaisamat standardit on normaalisti voimaansaatettava kansallisiksi standardeiksi 6 kuukauden kuluessa (ns. DOP-päivämäärä) standardin julkaisupäivämäärästä (DAV) lukien.Vastaavasti normaalitapauksissa standardien aikaisemmat painokset voimaansaattavat kansalliset standardit on kumottava vastaavasti 6 kuukauden kuluessa (ns. DOW-päivämäärä). Kansallisesti voidaan aina päättää, korvaako uusi standardi vanhan välittömästi uuden tullessa kansallisesti voimaan vai ovatko ne voimassa rinnakkain aina DOW-päivämäärään asti.

Kumottavien kansallisten standardien voimassapitäminen rinnalla aina DOW-päivämäärään asti voi olla hyödyllistä standardin saatavillaolemisen kannalta, jos kyseinen standardi on edelleen myös yhdenmukaistettu standardi. Euroopan komissio pitää yllä yhdenmukaistettujen standardien luetteloa sekä päättää sen sisällöstä. Tässä luettelossa siirtyminen standardin vanhasta painoksesta uuteen painokseen tapahtuu jopa useita kuukausia uuden painoksen julkaisupäivämäärän jälkeen. Euroopan komissio päivittää edelleen myös vanhaan direktiiviin 98/37/EY liittyvien yhdenmukaistettujen standardien luetteloa ja uusien painosten ilmestyessä myös ne saavat vanhaan direktiiviin liittyvän yhdenmukaistetun standardin statuksen samalla kun standardin vanhan painoksen yhdenmukaistaminen jatkuu tyypillisesti (mutta ei aina) kyseisen standardin DOW-päivämäärään asti.

Koneturvallisuuden standardien sekä uusien että vanhojen painosten osalta tilanne on nyt erityinen, koska 28.12.2009 asti vanhaa direktiiviä 98/37/EY on noudatettava ja vastaavasti vanhaan direktiiviin liittyvien yhdenmukaistettujen standardien luettelon on oletettavasti oltava voimassa tähän päivämäärään asti; ts. koneiden suunnittelijoiden ja muiden standardien käyttäjien on voitava soveltaa standardien vanhoja painoksia direktiiviin 98/37/EY liittyvinä yhdenmukaistettuina standardeina aina 28.12.2009 asti. Jos CEN soveltaisi normaalia 6 kuukauden sääntöä (DOW-päivämäärälle) vanhojen painosten kansallisen kumoamisen suhteen, pitäisi lukuisat edelleen ja aina 28.12.2009 asti yhdenmukaistetun standardin statuksen omaavat standardien vanhat painokset kumota kansallisesti ja ennen päivämäärää 28.12.2009.

Kesäkuussa 2008 CEN päätti, että uusien painosten DOW-päivämäärä tullaan ulottaamaan kesän 2008 jälkeen julkaistavissa koneturvallisuuden standardien uusissa painoksissa aina 28.12.2009 asti. Tämän päätöksen ansiosta lukuisten standardien uudet ja vanhat painokset voivat siten olla kansallisesti rinnakkain voimassa samaan päivämäärään asti, jolloin myös noudatettava lainsäädäntö ja voimassa oleva yhdenmukaistettujen standardien luettelo muuttuu.

Kansallinen DOW-päivämäärän soveltaminen koneturvallisuuden standardeille

MetSta ry:n toimialueeseen kuuluvien standardien osalta tullaan DOW-päivämäärä (tyypillisesti 28.12.2009 asti) pääsääntöisesti hyödyntämään siten, että koneturvallisuuden SFS-standardien vanhat painokset tullaan pitämään rinnalla voimassa uuden painoksen ilmoittamaan DOW-päivämäärään asti. Tällainen standardin vanhan painoksen voimassapitäminen ja sen takaraja käy ilmi uuden painoksen voimaansaattavan SFS-standardin kansilehdeltä. Vanhojen painosten kumoamispäivämäärät ovat luettavissa myös tämän seurantapalvelun kautta jaossa olevista raporteista.

Tällä menettelyllä varmistetaan, että mahdollisimman suuri osa standardien vanhoista painoksista on kansallisesti voimassa ja saatavilla siihen päivämäärään asti, johon ne ovat myös vanhaan konedirektiiviin 98/37/EY liittyviä yhdenmukaistettuja standardeja. Menettely mahdollistaa myös standardikohtaisen siirtymäkauden, jonka aikana standardin käyttäjä voi valita, missä vaiheessa hän siirtyy käyttämään uutta painosta.

Ennen kesää 2008 julkaistujen muutamien standardien uusien painosten osalta on noudattu normaalia DOW-päivämäärää ja tällaisten standardien osalta vanhat painokset on kumottava kansallisesti jo syksyn 2008 kuluessa – tällainenkin kansallisesti jo kumottu standardi saattaa kuitenkin edelleen olla vanhaan direktiiviin 98/37/EY liittyvä yhdenmukaistettu standardi aina 28.12.2009 asti.