1. Taustaa

Johdanto

Uudistettu konedirektiivi 2006/42/EY julkaistiin 9.6.2006 EU:n virallisessa lehdessä ja sitä on sovellettava 29.12.2009 alkaen. Direktiivi on toimeenpantu Suomessa 12.6.2008 annetulla valtioneuvoston asetuksella VNa 400/2008 koneiden turvallisuudesta. Uusi direktiivi aiheuttaa toimenpiteitä paitsi kaikille koneiden valmistajille myös koneturvallisuuteen liittyviä standardeja laativille CENille ja CENELECille.

Koska CEN ja CENELEC ovat julkaisseet tähän mennessä lähes 800 koneturvallisuuteen liittyvää voimassa olevaa standardia, standardin muutosta tai muuta julkaisua, on konedirektiivin muutoksen vaikutus standardisointiin erittäin merkittävä. Lisäksi koneiden suunnittelijat tarvitsevat tietoa siitä, mitä vanhaan direktiiviin 98/37/EY liittyville standardeille muutos- ja tarkistusprosessa käy, voiko vanhoja painoksia edelleen käyttää, mihin asti niitä voi käyttää ja missä laajuudessa standardit ylipäätään muuttuvat.

CEN aloitti uuden direktiivin vaikutusten kartoituksen pian direktiivin julkaisemisen jälkeen ja CENin teknisten komiteoiden (TC) piti ilmoittaa elokuun 2007 loppuun mennessä, millä tavalla komitean vastuulle kuuluvia standardeja pitäisi muuttaa tai uudistaa. Muutoksiin liittyvät lausuntokierrokset alkoivat alkuvuodesta 2008 ja keväästä 2008 alkaen CEN on julkaissut standardien uusia painoksia. Muutoskierros on saatu pääosin päätökseen.

Vaikutukset standardisointiin

Direktiivin muutosten vaikutukset standardisointiin johtuvat kolmesta syystä:

 1. direktiivin soveltamisalan muutokset; nämä aiheuttavat tarpeita laatia kokonaan uusia konedirektiiviin liittyviä standardeja (esim. räjähdyspanoksella toimivat kiinnitys- ja muut iskevät koneet ja rakennushissit)
 2. direktiivin soveltamisalan rajaukset suhteessa pienjännitedirektiiviin muuttuvat;
  muutamia CENELECin laatimia aikaisemmin vain pienjännitedirektiiviin liittyneitä standardeja on muuttettava uuteen konedirektiiviin liittyviksi
 3. direktiivin liitteen I muutokset; tämä on merkittävin asia, koska koneturvallisuusstandardien tehtävä on nimenomaan antaa lisäarvoa direktiiviin liitteessä I esitettäville olennaisille terveys- ja turvallisuusvaatimukselle – koska olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia on muutettu, on kaikki jo julkaistut standardit vähintäänkin tarkistettava ja tarvitteassa muutettava.

Yleisesti on arvioitu, että konedirektiivin liitteen I muutokset ovat sinänsä vähäisiä. Näitä vähäisiä muutoksia on kuitenkin runsaasti ja joka tapauksessa kaikki standardit on käytävä läpi ja standardien muutosehdotusten on myös läpikäytävä standardisoimisjärjestöjen muodolliset lausuntokierrosmenettelyt.

Haasteellista on:

 • standardien suuri lukumäärä
 • lyhyt tarkistus- ja muutosprosessiin käytettävissä oleva aika
 • asia koskee lukuisia (satoja) CEN/CENELEC työryhmiä, joista useat eivät ole välttämättä aktiivisia
 • henkilöresurssien (työryhmien asiantuntijoiden) saatavuus.

Standardien muutos- ja tarkistuskierroksen tuloksena julkaistaan kaikista standardeista uudet painokset:

 • joiden teknistä sisältöä on muutettu tai joiden tekninen sisältö on säilynyt muuttumattomana, ja
 • joihin on aina lisätty uuden konedirektiiviin 2006/42/EY liitteen I olennaisten vaatimusten ja kyseisen standardin vaatimusten väliseen suhteen ilmoittava uusi liite Z.

Yhdestäkään standardista ei voi tulla uuteen direktiiviin liittyvää yhdenmukaistettua standardia ilman uuteen direktiiviin liittyvää liitettä Z. Standardien vanhoissa painoksissa on vain vanhaan direktiiviin liittyvä liite Z, joka menettää merkityksensä 29.12.2009 alkaen, kun vanha direktiivi väistyy. Vaikka standardin vanhan painoksen tekninen sisältö kelpaisi sellaisenaan myös uuden direktiivin olennaisten vaatimusten täyttämiseksi, on standardiin joka tapauksessa lisättävä uuteen direktiiviin liittyvä liite Z. Myös tällaisen opastavan uuden liitteen lisääminen edellyttää, että standardia muutetaan ja että CEN järjestää laadintasääntöjen mukaiset lausuntokierros- ja äänestysmenettelyt.

Vaikutukset standardien käyttöön

Koneturvallisuusstandardien muutos- ja tarkistusprosessi on merkittävä myös standardien käyttäjien kannalta. Kaikista turvallisuusstandardeista julkaistaan suhteellisen lyhyessä ajassa uudet painokset ja samalla koneiden suunnittelijoiden on varauduttava vuoden 2009 lopulla tapahtuvaan uuden direktiivin soveltamiseen.

 • Standardin käyttäjien kannalta tärkeitä kysymyksiä ovat erityisesti:
 • mikä on velvoittavien muutosten laajuus vai muuttuuko mikään?
 • uuden painoksen suhde vastaaviin kansainvälisiin standardeihin
 • milloin standardin uusi painos tulee voimaan ja milloin siitä tulee yhdenmukaistettu standardi?
 • mihin asti vanhaa painosta voi soveltaa ja mihin asti se on yhdenmukaistettu standardi?
 • mikä on standardin uusi tunnus (käytettäväksi esim. suunnitteluasiakirjoissa)?
 • missä laajuudessa uuden painoksen liitteen Z mukaan standardi kattaa uuden direktiivin olennaiset vaatimukset (onko vanhan ja uuden liitteen Z kattavuus mahdollisesti erilainen)?

Standardien uusien painosten avulla voidaan parhaassa tapauksessa tarkistaa, mitä muutoksia uusi direktiivi aiheuttaa olennaisten vaatimusten soveltamisessa, mutta toisaalta suunnitteluaineistossa viitattavien ja tosiasiallisesti sovellettavien standardien standardiviitteet (ts. standardien päivätyt tunnukset) pitäisi myös käydä läpi standardien uusien painosten valossa. Lisäksi pitäisi voida tunnistaa, mikä muuttuu ja koska standardin muuttuneita vaatimuksia on viimeistään syytä soveltaa.