1. Turvallisuusstandardien laadintaperiaatteet

Lainsäädännön asettamat perusteet

EU:n konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I olennaisissa terveys- ja turvallisuusvaatimuksissa esitettävä turvallisuusajattelu nojautuu riskin arviointiin perustuvaan tarkasteluun. Konedirektiivin liitteen I vaatimusten selvittämisessä ja täytöntöönpanossa juuri riskin arviointi on kaiken turvallisuussuunnittelun peruslähtökohta. Riskin arvioinnin jälkeen on suoritettava puolestaan riskin pienentäminen, jotta direktiivissä asetettavat turvallisuustavoitteet tai -vaatimukset voidaan täyttää. A-tyypin standardit kuvaavat riskin arvioinnin ja riskin pienentämisen periaatteet — B- ja C-tyypin standardit on puolestaan laadittu A-tyypin standardien periaatteiden mukaisesti ja niiden tarkoitus on kuvata yksityiskohtaisempia riskin pienentämisen menetelmiä ja keinoja.

Koneturvallisuuden standardien turvallisuusajattelun perusta on konedirektiivin liitteen I alussa esitettävissä "Yleisissä periaatteissa" ja kohdan 1.1.2 "Turvallistamisen periaatteissa".

 Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite I

Yleiset periaatteet [riskin arvioinnin ja riskin pienentämisen tarpeen tunnistaminen ja riskin arvioinnin vaiheiden erittely]

1. Koneen valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on varmistettava, että suoritetaan riskin arviointi, jotta koneeseen sovellettavat terveys- ja turvallisuusvaatimukset voidaan määrittää. Kone on sen jälkeen suunniteltava ja rakennettava ottaen huomioon riskin arvioinnin tulokset.

Edellä tarkoitettu riskin arviointi ja riskin pienentäminen on iteratiivinen prosessi, jonka aikana ...

1.1.2 Turvallistamisen periaatteet [riskin pienentämisen vaiheiden kuvaus ja ensisijaisuusjärjestyksen toteaminen]

... b) Valitessaan tarkoituksenmukaisimpia ratkaisuja valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on noudatettava seuraavia periaatteita seuraavassa järjestyksessä:

  • poistettava tai pienennettävä riskejä mahdollisimman paljon (itse koneen turvallisella suunnittelulla ja rakenteella),
  • toteutettava tarvittavat suojaustoimenpiteet sellaisten riskien osalta, joita ei voida poistaa,
  • tiedotettava koneen käyttäjälle jäännösriskeistä, jotka johtuvat toteutettujen suojaustoimenpiteiden mahdollisista vajavaisuuksista, ilmoitettava, onko jokin erikoiskoulutus tarpeen, ja määriteltävä henkilönsuojainten tarve ...

Edellä kuvattavat konedirektiivin vaatimukset ovat A-tyypin standardien (turvallisuuden perusstandardit) EN ISO 12100 (ja ISO/TR 14121-2) laadinnan ja olemassaolon perusta. Ne kuvaavat turvallisuussuunnittelun tarkemmat perusteet ja tärkeimmät turvallisuussuunnitteluun liittyvät käsitteet sekä valmistajan suorittaman suunnitteluprosessin että yksityiskohtaisempien B- ja C-tyypin standardien laadinnan kannalta.

Edellä mainittavat A-tyypin standardit siis ohjaavat, miten CEN/CENELEC ja ISO/IEC laativat koneita koskevia C-tyypin standardeja (konekohtaiset turvallisuusstandardit). Tämän lisäksi kaikkien turvallisuusstandardien laadintaa ja niissä esitettävän riskin arvioinnin ja riskin pienentämisen periaatteita ohjaataan kahden pelkästään standardien laadintaa käsittelevän ja ohjeistavan oppaan ISO/IEC Guide 51 (kaikki turvallisuusstandardit) ja CEN Guide 414 (ISO Guide 78) (koneturvallisuuden standardit) avulla.

Standardien laadintaoppaat voivat olla hyödyllisiä turvallisuusstandardien rakenteen ja periaateiden ymmärtämiseksi ja niistä voi erityisestä olla silloin apua, jos suunniteltavaa konetta koskevaa C-tyypin standardia ei ole lainkaan olemassa - tällöin suunnittelija joutuu itse kehittämään ja määrittelemään konetta koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset. C-tyypin standardeissa esitettävien vaatimusten laatijoille tarkoitettu opastus voi tällöin olennaiseti auttaa vaatimusten tunnistamisessa, vaikkakaan suunnittelijan itsensä määrittämät yksityiskohtaiset vaatimukset eivät takaa vaatimustenmukaisuusolettamusta yhdenmukaistettujen C-tyypin standardien tapaan.

ISO/IEC Guide 51 ja riskin arviointiin perustuva turvallisuusajattelu standardeissa

ISO/IEC Guide 51:1999 “Safety aspects – Guidelines for their inclusion in standards" (Turvallisuusnäkökohdat – Periaatteita niiden sisällyttämisestä standardeihin; otsikko epävirallinen), 10 s. en

Oppaan osittainen käännös on julkaistu SFS-käsikirjassa 93-1 (2005), Liite D.

Riskin arviointiin perustuva päätöksenteko on yleistynyt useilla eri yhteiskunnan alueilla. Se on otettu käyttöön tuotteiden turvallisuusominaisuuksien ja myös niiden käytön turvallisuuden arvioinnissa sekä riskin arviointia seuraavassa päätöksenteossa: esim.

  • koneen suunnittelupäätökset konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I mukaisesti tai
  • käytössä olevan koneen (tai muun työvälineen) turvallista käyttöä koskevat päätökset työpaikalla VNa 403/2008 "Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta" § 4 mukaisesti.

Riskin arviointiin perustuva turvallisuusajattelu on löydettävissä myös eurooppalaisissa ja kansainvälisissä EN-, ISO- ja IEC-standardeissa, koska turvallisuusstandardien laadintaa ohjaava ISO/IEC Guide 51 edellyttää sitä. Koneturvallisuuden standardeissa riskin arviointiin perustuva lähtökohta perustuu luonnollisesti myös itse konedirektiiviin, jonka perusperiaatteet ovat kuitenkin yhdenmukaisia ISO/IEC Guide 51:n periaatteiden kanssa.

ISO/IEC Guide 51 käsittelee tuotteiden, prosessien ja palveluiden turvallisuuteen liittyvien kansainvälisten standardien laadininnan periaatteita. ISO/IEC Guide 51 on tosiasiassa enemmän kuin vain standardien laatijoille tarkoitettu opas – se nimittäin sisältää riskin arviointiin ja sitä seuraavaan riskin pienentämiseen perustuvan suunnittelukäytännön yleispätevät perusperiaatteet.

CEN Guide 414:fi ja koneturvallisuuden standardien laadintaperiaatteet

CEN Guide 414:fi :2005 Koneturvallisuus. Turvallisuusstandardien laadintaa ja esitystapaa koskevat säännöt (Safety of machinery. Rules for the drafting and presentation of safety standards (CEN Guide 414:2004), 30 s. fi. Tuote on saatavana SFS:n verkkokaupassa.
ISO Guide 78:2008 Safety of machinery -- Rules for drafting and presentation of safety standards, 21 s. en

ISO Guide 78:2008 perustuu oppaaseen CEN Guide 414:2004. CEN Guide 414:2004 englanninkielinen version on vapaasti ladattavissa osoitteesta: http://www.cenorm.be/boss/.

CENin julkaisema opas CEN Guide 414:2004 sisältää eurooppalaisten koneturvallisuusstandardien laadintaa ohjaavat perusperiaatteet sekä standardien vakiofraasit. Se perustuu ISO/IEC Guide 51:n ylätason periaatteille, jotka on mukautettu koneiden suunnitteluun. Opas on tarkoitettu ensisijassa C-tyypin standardeja (konekohtaiset turvallisuusstandardit) laativien teknisten komiteoiden ja työryhmien käyttöön.

Oppaan tarkoitus on varmistaa, että laadittavat EN-standardit ovat riittävän johdonmukaisia ja laadukkaita suhteessa konedirektiivin liitteessä I sekä A- ja B-tyypin standardeissa esitettäviin vaatimuksiin ja periaateisiin nähden ja että ne voisivat valmistuttuaan saavuttaa yhdenmukaistetun standardin aseman.

Opas on hyödyllinen myös muille kuin vain standardien laatijoille, koska:

  • sen avulla erityisesti C-tyypin standardien käyttäjät voivat tutustua niihin keskeisiin riskin arviointiin perustuviin periaatteisiin, joihin suunnittelussa sovellettavat C-tyypin standardit perustuvat
  • se toimii C-tyypin standardien vaatimusten ja standardin eri osien/kohtien lukuohjeena
  • opas voi olla hyödyllinen menettelytapaohje tilanteissa, joissa suunniteltavaa konetta koskeva C-tyypin standardi puuttuu ja suunnittelijan on itse arvioitava konedirektiivin olennaisten vaatimusten sekä A- ja B-tyypin standardien perusteella soveltamiaan turvallisuusperiaatteita ja suojaustoimenpiteitä.

Oppaan ISO Guide 78:2008 erityispiirteet

Opas ISO Guide 78:2008 perustuu eurooppalaiseen oppaaseen CEN Guide 414:2004. Kainsainvälisten koneturvallisuuden standardien laadintaa ohjaavana oppaana se ei kuitenkaan voi perustua tai viitata EU:n konedirektiivin liitteen I olennaisiin terveys- ja turvallisuusvaatimuksiin.

Tässä ISOn oppaassa turvallisuustason vertailutasona ja B- sekä C-standardien laadinnan lähtökohtana onkin koneturvallisuuden perusteet esittävä EN ISO 12100. Koneturvallisuuden kansainväliset B- ja C-tyypin standardit on siis laadittava siten, että ne ovat johdonmukaisia suhteessa standardissa EN ISO 12100 esitettäviin turvallisuusvaatimuksiin nähden. Koska EN ISO 12100 on EU:n konedirektiiviin liittyvä tärkein perusstandardi, on oletettavaa, että opasta ISO Guide 78 noudattamalla voidaan laatia sellaisia B- ja C-tyypin standardeja, jotka kelpaavat myös EU:n konedirektiiviin liittyviksi yhdenmukaistetuiksi standardeiksi.

Lähivuosina opas ISO Guide 78:2008 on tarkoitus uudistaa ja sen seuraava versio tulee korvaamaan CENin oppaan eurooppalaisen laadintaoppaan CEN Guide 414:2004.