4. Yhdenmukaistetun standardin uudistaminen

Jokaisen yhdenmukaistetun standardin osalle tulee eteen sen asema peruuttaminen siinä yhteydessä, kun kyseisen standardin uudistettu painos saa yhdenmukaistetun standardin aseman. Myös tällaisessa tilanteessa tuotteen valmistajan tai muun markkinoille saattajan on sopeutettava tuotteensa, siihen liittyvät asiakirjat ja mahdollisesti vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt vastaamaan uudistettua standardia, jos tuotteen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa tai liittämisvakuutuksessa on aikaisemmin viitattu yhdenmukaistetun standardin aseman pian menettävään tai jo menettäneeseen standardiin.

Yhdenmukaistetun standardin uudistamisen yhteydessä tosiasiallinen siirtyminen aikaisemmasta yhdenmukaistetusta standardista standardin uudempaan versioon sisältää muutamia hankalahkoja käytännön kysymyksiä, jotka johtuvat yksinkertaisesti vain siitä, että standardien laadinta- ja kumoamisprosessi (standardisointijärjestöt) ja toisaalta standardien yhdenmukaistamisesta päättäminen (Euroopan komissio) ovat erillisiä ja eri osapuolelten suorittamia tehtäviä.

Lisänä ovat kaikkien jäsenvaltioiden kansalliset standardisointijärjestöt, jotka puolestaan vahvistavat julkaistut EN-standardit kansallisiksi standardeiksi ja kumoavat aikasemmat kansalliset painokset kukin hiukan eri ajankohtina (mutta kuitenkin 6 kk kuluessa EN-standardin uuden painoksen julkaisemisesta). Juuri tämän vuoksi yhdenmukaistetun standardin aseman saamiseksi riittääkin, että kyseinen EN-standardi on vahvistettu kansalliseksi standardiksi vähintään yhdessä jäsenvaltiossa.

Yhdenmukaistetun standardin uudistamista ja siirtymistä aikaisemmasta standardista uudempaan havainnollistetaan tarkemmin oheisessa periaatekuvassa. Kuvassa ei tarkastalla standardin kansallista vahvistamista tai kumoamista.

Kuva 4.1 — Yhdenmukaistetun standardin uudistamiseen liittyvät vaiheet - siirtyminen aikaisemmasta painoksesta uuteen painokseen

Kuvan perusteella voidaan todeta mm. seuraavaa:

 • Välit A-B ja C-D: EN-standardin yhdenmukaisteminen (pisteet B ja D) voi tapahtua vasta sen jälkeen kun sen on julkaistu ja standardi on lisäksi vahvistettu kansalliseksi standardiksi vähintään yhdessä jäsenvaltiossa; välit A-B ja C-D voivat olla pituudeltaan muutamista kuukauksista jopa yli vuoteen;
     • Seuraus: uusimmat juuri valmistuneet standardit eivät koskaan voi olla välittömästi yhdenmukaistettuja ja standardeihin välttömästi sitoutuva ei saa standardeista välitöntä lisähyötyä (suhteessa vaatimustenmukaisuusolettamukseen)
 • Ajankohta C: kun EN-standardin uusi painos julkaistaan, se korvaa välittömästi samassa yhteydessä aikaisemman EN-standardin painoksen; standardin laativat ja julkaisevat CEN ja CENELEC eivät kuitenkaan varsinaisesti vahvista EN-standardeja vaan EN-standardeilla on varsinaisesti merkitystä vasta sen jälkeen kun ne on vahvistettu kansallisiksi standardeiksi
     • Seuraus: ajankohdasta C alkaen on kansallisesti 6 kk aikaa vahvistaa (DOP-päivämäärä) standardin uudempi painos kansalliseksi standardiksi ja vastaavasti yleensä 6 kk aikaa kumota (DOW-päivämäärä) standardin aikaisempaan painokseen perustuva kansallinen standardi
     • aikaisemman kansallisen painoksen kumoamiseen tarvittava aika (DOW) on tavallisesti 6 kk, mutta voi standardikohtaisesti olla jopa 3 vuotta erityisesti silloin kun kyseessä oleva standardi on merkittävä ja sisältää huomattavia muutoksia; DOW-päivämäärä mainitaan tyypillisesti standardin esipuheessa
     • standardikohtaiseen DOW-päivämäärään asti sekä standardin uusi että vanha painos voivat olla kansallisesti samanaikaisesti voimassa olevia standardeja ovat sovellettavissa "voimassa olevina standardeina", vaikka alkuperäinen EN-standardi ei enää olisikaan voimassa
 • Ajankohta D: EN-standardin uusi painos saa yhdenmukaistetun standardin aseman; samassa yhteydessä aikaisemman painoksen yhdenmukaistaminen peruutetaan; peruuttaminen tapahtuu joko välittämästi (yleensä ajankohtana D) tai (kuten kuvassa) sen ilmoitetaan tapahtuvaksi vasta tietyn siirtymäajan jälkeen (ajankohtana E)
     • Seuraus: ajankohtana D standardin vanha painos on jo usein ehditty kumota kansallisena standardina; ts. varsin usein yhdenmukaistetun standardin aseman edelleen omaavat standardit (välillä C-D) ovat jo kansallisesti kumottuja standardeja
     • jos vanhan painoksen yhdenmukaistamisen peruuttaminen tapahtuu vasta ajankohtana E, on välillä D-E mahdollista soveltaa joko standardin vanhaa tai uutta painosta, joilla molemmilla on yhdenmukaistetun standardin asema (vaatimustenmukaisuusolettamus); on huomattava, että usein välillä D-E vanha painos on jo kansallisena standardina kumottu, mikä ei kuitenkaan vaikuta vaatimustenmukaisuusolettamukseen
     • Tavoite: nykyisin pyritään siihen, että EN-standardin vanhan painoksen yhdenmukaistaminen (Euroopan komission päätettävissä) eli kuvan ajankohta E jatkuisi EN-standardin uuden painoksen yhteydessä ilmoitettavaan DOW-päivämäärään (CEN/CENELCin päätettävissä) asti; ts. pyritään siihen, että kuvassa oleva ajankohta E vastaisi CENin määrittämää DOW-päivämäärää.