3. Standardin yhdenmukaistamisen peruuttaminen

Jos yhdenmukaistetun standardin katsotaan myöhemmin olevan puutteellinen — esim. turvallisuusvaatimukset ovat puutteellisia/vajavaisia tai eivät enää vastaa vallitsevaa tekniikan tasoa (esim. standardia ei ole päivitetty pitkään aikaan), voidaan standardin viitteen julkaisu EU:n virallisessa lehdessä kokonaan peruuttaa tai julkaista standardia koskeva varoitus, jolla rajoitetaan standardin tarjoamaa olettamusta vaatimustenmukaisuudesta.

Jos standardin viitetietojen julkaisu EUVL:ssä peruutetaan kokonaan, ei standardin sovelminen enää tarjoa vaatimustenmukaisuusolettamusta. Vaatimustenmukaisuusolettamus päättyy EUVL:ssä ilmoitettavana ajankohtana (yleensä tiedon julkaisupäivänä).

Kuva 3.1 —Yhdenmukaistettua standardia vastaan tehdyn suojalausekkeen käsittely

Jos valmistaja on noudattanut tällaisia standardeja, joiden yhdenmukaistaminen myöhemmin peruutetaan osittain tai kokonaan, ja on viitannut niihin tuotteen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa, ei yhdenmukaistamisen peruuttamisella normaalisti ole suoraa vaikutusta jo markkinoille saatettuihin tuotteisiin. Jos yhdenmukaistetun standardin vaatimusten turvallisuuspuutteet ovat vakavia (ks. esimerkiksi konedirektiivin 2006/42/EY artikla 11), voi kansallinen viranomainen kuitenkin kohdistaa markkinavalvontatoimenpiteitä myös jo markkinoille saatettuihin tuotteisiin - tuotteen markkinoille saattamisen hetkellä tiedossa ollut vaatimustenmukaisuusolettamus ei siten välttämättä enää myöhemmin takaa markkinoille pääsyä - ts. jo markkiniolle saatettuihin mutta vielä käyttöön ottamattomiin tuotteisiin voidaan mahdollisesti kohdistaa markinavalvonnan toimia.

Standardin yhdenmukaistamisen peruuttaminen vaikuttaa erityisesti peruuttamispäivämäärän jälkeen markkinoille saatettaviin tuotteisiin, jos vastaavien aikaisempien tuotteiden EY-EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa tai liittämisvakuutuksessa on aikaisemmin viitattu kyseiseen standardiin "yhdenmukaistettuna standardina":

 • valmistajan on arvioitava tuotteen mahdolliset rakenteelliset muutostarpeet niiden asioiden (standardin kohtien) osalta, joiden vuoksi standardin yhdenmukaistaminen on peruttu:
     • standardin yhdenmukaistamisen peruuttaminen perustuu aina yksilöityihin Euroopan komission tai yksittäisten jäsenvaltioiden esiin nostamiin syihin, jotka koskevat standardin tarkasti yksilöitävissä olevia kohtia
     • jos standardin yhdenmukaistamisen peruuttamisen alkuun pannut jäsenvaltio on tiedossa, on erityisesti kyseiseen jäsenvaltioon toimitettavien tuotteiden osalta varauduttava siihen, että täysin kyseessä olevan standardin mukaiseen tuotteeseen tullaan kohdistamaan markkinavalvonnan toimenpiteitä, jos tuotteeseen ei tähdä mitään muutoksia
 • EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tai liittämisvakuutuksen tekstiä on mahdollisesti muutettava, jos siinä erikseen luetellaan noudatetut "yhdenmukaistetut standardit" ja noudatetut "muut standardit"; yhdenmukaistetun standardin aseman menettänyt standardi on siirrettävä "muiden standardien" otsikon alle
 • jos tuotteen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely perustui sille oletukselle ja oikeutukselle, että kyseinen standardi on yhdenmukaistettu standardi, on valmistajan tarvittessa suoritettava vaatimustenmukaisuuden arviointi toisella tavalla.

Yhdenmukaistettujen standardien noudattaminen ja niiden suomaan vaatimustenmukaisuusolettamukseen nojautuminen edellyttää kahden erillisen asia seuraamista:

 1. onko noudatettu EN-standardi vielä voimassa tai
 2. onko noudatettu EN-standardi vielä tai jo yhdenmukaistettu standardi.

Vaatimustenmukaisuusolettamuksen kannalta olennaista on 2-kohdan tarkistaminen, koska kumotut EN-standardit voivat edelleen säilyttää yhdenmuksistetun standardin aseman (ks. tarkemmin Yhdenmukaistetun standardin uudistaminen)