5. Standardien sisältöön vaikuttaminen

  • Yleistä
  • Mitkä ovat vaikutus- ja seurantatavat?

Standardit on tarkoitettu soveltajiensa avuksi ja standardien soveltajat voivat myös vaikuttaa standardien sisältöön. Standardisoinnin perusperiaatteena on se, että kaikki standardisoinnista kiinnostuneet sidosryhmät voivat osallistua heitä koskevien standardien laadintatyöhön.

Yleistä

Standardisointi voi olla yksittäisille yrityksille merkittävä keino varmistaa omaa kilpailukykyään. Standardisointityöhön osallistumalla voi vaikuttaa standardien sisältöön oman yrityksen kannalta suotuisalla tavalla. Eurooppalainen ja kansainvälinen standardisointityö kokoaa usein yhteen oman alan globaalit toimijat ja se on yksi harvoista foorumeista, joissa saman alan kilpailijat voivat istua saman pöydän ääressä. Teollisuuden yritykset ovat nykyisin tärkein standardien laadinnan osapuoli ja ne vastaavat nykyisin myös pääosasta standardien laadinnan kuluista.

Itse standardisointijärjestöt (ISO, CEN, SFS jne.) eivät varsinaisesti laadi standardeja. Nämä järjestöt ovat ensisijassa standardien laadinnan mahdollistajia ja lopullisten standardien julkaisijoita. Standardit laaditaan standardisointijärjestöjen teknisissä komiteoissa (TC) ja niiden alaisissa työryhmissä (WG). Varsinaisen standardien sisällön laadintatyön tekevät näiden työryhmien asiantuntijat. Nämä asiantuntijat ovat yleisimmin teollisuuden yrityksissä, tutkimuslaitoksissa, ammatillisissa organisaatioissa, työmarkkina- tai kuluttajajärjestöissä, yliopistoissa tai viranomaisorganisaatiossa työskenteleviä henkilöitä, jotka oman toimensa ohella osallistuvat oman alueensa standardien laadintaan.

Eurooppalaisten tai kansainvälisten standardisointijärjestöjen komiteoiden (TC) laatimat standardiehdotukset lähetetään julkiselle lausunto- ja äänestyskierroksille, joiden kuluessa näiden järjestöjen kansalliset jäsenjärjestöt voivat vielä kommentoida ehdotusten sisältöä (lausuntokierros) ja myös äänestävät (äänestyskierros) standardiehdotusten lopullisesta hyväksymisestä standardeiksi. Näissä lausunto- ja äänestysvaiheissa voi vielä vaikuttaa kansallisten standardisointijärjestöjen kautta standardien sisältöön, mutta tärkein vaikutuskeino on kuitenkin aina osallistuminen itse standardiehdotuksen laadintaan.

Mitkä ovat vaikutus- ja seurantatavat?

Standardien sisältöön voi parhaiten vaikuttaa liittymällä SFS:n toimialayhteisöjen kansallisiin seurantaryhmiin tai komiteoihin (ks. » 4. Komiteat ja laajuus (koneturvallisuus)). Kansallisten komiteoiden tai seurantaryhmien jäsenet voivat lisäksi tulla nimetyiksi eurooppalaisten tai kansainvälisten standardisoimisjärjestöjen (CEN, CENELEC, ISO, IEC) työryhmiin, joissa standardien laadinta tapahtuu.

Standardien sisältöön voi vaikuttamista tai standardien kehitystä voi seurata käytännössä seuraavalla kolmella eriasteisella tavalla:
  1. Standardien kansallisten lausuntokierrosten seuraaminen ja lausuntojen antaminen asianomaiselle SFS:n toimialayhteisölle
    • MetSta ry:n toimialueen viimeisimmät lausuntopyynnöt
    • MetSta-tiedotus (sisältää myös tietoa lausuntopyynnöistä)
  2. Liittymällä SFS:n toimialayhteisön kansalliseen komiteaan tai seurantaryhmään
  3. Tulemalla nimetyksi standardia laativan teknisen komitean (TC) työryhmään (WG)