Koneturvallisuuden teemasivut » Lainsäädäntö

Lainsäädäntö

EU:n konedirektiivi on ollut osa suomalaista lainsäädäntöä 1.1.1994 alkaen, kun Suomen ja muutamien muiden silloisten EFTA-maiden ja EY:n välinen ETA-sopimus tuli voimaan. Silloisella EY-alueella konedirektiivin (89/392/ETY) soveltaminen oli mahdollista jo 1.1.1993 alkaen.

Konedirektiivin soveltamisala on laaja ja se on vaikutuksiltaan merkittävin metalli- ja koneteollisuuden tuottaita ja valmistajia koskevista EU:n direktiiveistä. Muita konedirektiiviä sovellettaessa tavallisesti huomioon otettavia direktiivejä ovat pienjännitedirektiivi (2006/95/EY), EMC-direktiivi (2004/108/EY), ATEX-direktiivi (94/9/EY), painelaitedirektiivi (97/23/EY), ulkona käytettävien koneiden melupäästöjä koskeva direktiivi (2000/14/EY) sekä koneiden polttomoottoripäästöjä koskeva direktiivi (97/68/EY).

Alkuperäinen konedirektiivi 89/392/ETY julkaistiin 14.6.1989 ja direktiiviä on sen jälkeen muutettu viisi kertaa. Viimeisin muutos - "uusi konedirektiivi 2006/42/EY" - julkaistiin 9.6.2006. Tämä uusi direktiivi korvasi 29.12.2009 alkaen "vanhan direktiivin 98/37/EY" kokonaisuudessaan.

Vanha konedirektiivi 98/37/EY (muutettuna direktiivillä 98/79/EY) ja vastaava kansallinen säädös (ks. linkit)

  • EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 98/37/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1998, koneita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä
  • Valtioneuvoston päätös koneiden turvallisuudesta VNp 1994/1314 (muutoksineen)

Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja vastaava kansallinen säädös (ks. linkit)

  • EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/42/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta (uudelleenlaadittu)
  • Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta VNa.2008/400

Uuden konedirektiivin 2006/42/EY 1. muutos (ks. linkit)

  • EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/127/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, direktiivin 2006/42/EY muuttamisesta
  • Valtioneuvoston asetus VNa 2011/265

Uuden konedirektiivin 2006/42/EY 2. muutos (ks. linkit)

  • EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/127/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, direktiivin 2006/42/EY muuttamisesta
  • Valtioneuvoston asetus VNa 2011/574